สารบรรณ-Online
(Today Online)
Today is 21-02-2024
โปรดกรุณาอ่าน
ระเบียบสำนักนักยกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
หมวด ๕ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  ข้อ ๘๙/๑ ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับปฏิบัติงานสารบรรณ หรืออย่างน้อยต้องมีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง สำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของส่วนราชการนั้นๆ
  สำนักงาน สกร.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตระหนักถึงการปฏิบัติราชการที่ดี จึงจัดให้มี ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกฉบับของทางราชการ อ่านต่อ

 สกร.จังหวัด  (1)
Offline หัวหิน   (0)
Offline ปราณบุรี  (0)
Offline สามร้อยยอด  (0)
Offline กุยบุรี  (0)
Offline เมืองประจวบคีรีขันธ์  (0)
Offline ทับสะแก  (0)
Offline บางสะพาน  (0)
Offline บางสะพานน้อย  (0)
 Online 2 login

สารบรรณ-Online สำนักงาน สกร.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ @พัฒนาระบบโดย นายนิกร เกษโกมล  Ver4.7 update 7-12-66


User Name
Password
ปีพุทธศักราช
 


แจ้งข่าวสาร พ.ร.บ ระเบียบ ข้อสั่งการ
(หนังสือราชการจาก สำนักงาน สกร.จังหวัด)ปีพุทธศักราช 2567
เลขที่ส่ง 337|20กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[8]
เลขที่ส่ง 332|20กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ สกร.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 331|20กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[8]
เลขที่ส่ง 330|20กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[8]
เลขที่ส่ง 328|19กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[8]
เลขที่ส่ง 327|19กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ สกร.อำเภอทับสะแก| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 326|19กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[8]
เลขที่ส่ง 325|19กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ สกร.อำเภอกุยบุรี| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 324|19กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ สกร.อำเภอทับสะแก| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 323|19กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ สกร.อำเภอหัวหิน| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 322|19กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[8]
เลขที่ส่ง 317|19กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[8]
เลขที่ส่ง 316|19กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[8]
เลขที่ส่ง 315|19กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ สกร.อำเภอกุยบุรี-สกร.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์-สกร.อำเภอทับสะแก-สกร.อำเภอปราณบุรี| ลงรับแล้ว:[5]
เลขที่ส่ง 313|19กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[8]
เลขที่ส่ง 304|19กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ สกร.อำเภอหัวหิน| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 303|19กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ สกร.อำเภอทับสะแก| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 302|19กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ สกร.อำเภอทับสะแก| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 298|19กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ สกร.อำเภอกุยบุรี| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 297|19กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ สกร.อำเภอบางสะพาน| ลงรับแล้ว:[1]

(หนังสือราชการจาก สกร.อำเภอ ถึง สกร.อำเภอ )ปีพุทธศักราช 2567
เลขที่ส่ง 130|24มกราคม2567|จาก สกร.อำเภอกุยบุรี | ถึงผู้รับ สกร.อำเภอทับสะแก| ลงรับแล้ว:เลขที่:1
เลขที่ส่ง 72|20มกราคม2567|จาก สกร.อำเภอสามร้อยยอด | ถึงผู้รับ สกร.อำเภอกุยบุรี| ลงรับแล้ว:เลขที่:47
เลขที่ส่ง 87|20มกราคม2567|จาก สกร.อำเภอสามร้อยยอด | ถึงผู้รับ สกร.อำเภอกุยบุรี| ลงรับแล้ว:เลขที่:61

 

 พัฒนาระบบโดย นิกร เกษโกมล ติดต่อ e-mail gadgomol@gmail.com